Felicia Chu Shing

Class of: 2009
School: Porirua College
Scholarship Partner: Gibson Sheat